گزارش کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو

دانلود گزارش کارآموزی ایمنی و بهداشت,دانلود گزارش کارآموزی ایمنی و بهداشت حرفه ای,گزارش کارآموزی ایمنی و بهداشت,گزارش کارآموزی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو
گزارش کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو

رفتن به سایت اصلی

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:
فهرست مطالب:مقدمه………………………………………………………………………………………تاریخچه شرکت ایران خودرو……………………………………………………………….طرح شماتیک ایران خودرو………………………………………………………………..روند تولید در شرکت ایران خودرو…………………………………………………………عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار…………………………………………………………بهداشت حرفه-ای…………………………………………………………………………..فیزیولوژی حرفه ای (شغلی)……………………………………………………………….طب حرفه ای یا پاتولوژی شغلی……………………………………………………………مهندسی بهداشت  حرفه ای ( Occupational hygienist)…………………………….اهداف کلی بهداشت حرفه-ای………………………………………………………………برنامه های کلی و اجرايي بهداشت حرفه¬ای در کارخانجات………………………………..وظايف متخصصين بهداشت حرفه-ای………………………………………………………صدا…………………………………………………………………………………………انواع صوت………………………………………………………………………………….اثرات صدا بر انسان…………………………………………………………………………بیماری ها و عوارض ناشی از کار گوش……………………………………………………..اثر سرو صدا روی کارگران………………………………………………………………….روش های اندازه گیری و ارزیابی صدا……………………………………………………….وسایل اندازه-گیری………………………………………………………………………….اندازه گیری صدا به منظور آنالیز فرکانس…………………………………………………..كنترل صدا  (noise  control)………………………………………………………….انواع جاذب هاي صوتي……………………………………………………………………..عوامل موثر در افت انتقال دیوار-ها………………………………………………………….ارتعاش……………………………………………………………………………………..ارتعاش انسانی……………………………………………………………………………..انواع ارتعاش انساني………………………………………………………………………..اثرات ارتعاش……………………………………………………………………………….اثرات ارتعاش تمام بدن…………………………………………………………………….راه های پيشگيري از بيماري ها و عوارض ناشي از ارتعاش………………………………….پرتو-ها………………………………………………………………………………………ضايعات چشمي ناشي از پرتو مادون قرمز…………………………………………………تدابير احتياطي در برابر تشعشات جوشكاري………………………………………………روشنایی……………………………………………………………………………………تعاريف و اصطلاحات روشنائي……………………………………………………………..منابع نوري…………………………………………………………………………………شدت روشنائي (Illumination)…………………………………………………………درخشندگي (Luminance)……………………………………………………………..تباين  (Contrast)……………………………………………………………………….واحد كميت هاي اندازه گيري روشنائي……………………………………………………..عوامل موثر در ميزان روشنایي فضاي محيط كار………………………………………….ويژگي لامپ ها و ضريب بهره نوري………………………………………………………..ويژگي هاي نور مطلوب و اثرات آن…………………………………………………………اهمیت روشنایی در کارگاه-ها………………………………………………………………اثرات روشنایی……………………………………………………………………………..عوارض روشنائي نامناسب………………………………………………………………….ويژگي هاي روشنائي رضايت-بخش………………………………………………………….نکات مهم در طراحی روشنایی مصنوعی…………………………………………………..اصول روشنایی مناسب در محیط کار……………………………………………………..وسایل اندازه گیری روشنایی………………………………………………………………..پیشنهادات جهت بهبود میزان روشنایی……………………………………………………استانداردهاي ملي و بين-المللي…………………………………………………………….گرما و سرما………………………………………………………………………………..دماي هوا (دماي خشك)…………………………………………………………………..دماي تر  Wet Bulb Temperature………………………………………………….دماي تابشي Radiant Temperature…………………………………………………رطوبت نسبي  Relative Humidity…………………………………………………..رطوبت¬سنج چرخان Whirling Hygrometer………………………………………..رطوبت¬سنج مكشي ( نوع آسمن ) Assman Hygrometer ………………………….نقطه شنبم…………………………………………………………………………………تبادل حرارت بدن با محيط………………………………………………………………..راه¬هاي تبادل حرارت بين بدن و محيط……………………………………………………اختلالات ناشی از کار در سرما…………………………………………………………….عوامل شیمیایی زیان¬آور محیط کار………………………………………………………..آلاینده¬های شیمیایی و تقسیم¬بندی آنها…………………………………………………..تقسیم¬بندی آلاینده¬ها بر اساس حالت فیزیکی…………………………………………….تقسیم¬بندی آلاینده¬ها بر پایه اثر¬های فیزیولوژیک…………………………………………راه¬های ورود مواد شیمیایی به بدن………………………………………………………..راه¬های دفع مواد شیمیایی…………………………………………………………………نکاتی در خصوص حد استاندارد مواد شیمیایی……………………………………………استانداردها و واحدها……………………………………………………………………….نحوه تعیین استاندارد-ها……………………………………………………………………استراتژي¬هاي نمونه¬برداري از آلاينده¬هاي هوا……………………………………………..مدت نمونه برداري بايد چه مقدار باشد؟………………………………………………….چند نمونه مورد نياز است؟………………………………………………………………..نمونه¬برداري بايد در چه مرحله¬اي از فعاليت¬هاي شغلي انجام شود؟………………………نمونه¬برداري آني ( Spot Sampling )…………………………………………………نمونه¬برداري مداوم ( Continious Sampling )………………………………………روش¬هاي استاندارد نمونه¬برداري ازآلاينده¬هاي هوا با توجه  به نوع آلاينده……………….ظرف نمونه¬برداري ( Sampler)………………………………………………………….دستگاه¬هاي مكنده هوا (Air Aspirator Device)……………………………………وسايل اندازه¬گيري حجم و شدت جريان( Volume , Air Flow Meter Devices).سم شناسی صنعتی……………………………………………………………………….سم………………………………………………………………………………………….مسمومیت………………………………………………………………………………….مسمومیت حاد (Acute intoxication )………………………………………………مسمومیت مزمن (Chronic intoxication)…………………………………………..سموم عصبي ( Neurotoxins)………………………………………………………….سم¬شناسی شغلی…………………………………………………………………………..سرنوشت فلزات در بدن……………………………………………………………………جذب………………………………………………………………………………………توزیع………………………………………………………………………………………تجمع………………………………………………………………………………………دفع………………………………………………………………………………………..آثار سمی فلزات در اعضای مختلف بدن………………………………………………….سرطان¬زایی فلزات در بدن…………………………………………………………………درمان مسمومیت با فلزات…………………………………………………………………سم¬شناسی برخی از فلزات………………………………………………………………..سم شناسی گازها…………………………………………………………………………..خواص و اثرات گازها……………………………………………………………………….گازهای خفقان¬آور ساده……………………………………………………………………گازهای خفقان آور شیمیایی……………………………………………………………….گاز¬های محرک……………………………………………………………………………..مواد شیمیایی آلی سمی …………………………………………………………………..آفت‌کشها………………………………………………………………………………….تاریخچه استفاده از آفت‌کش‌ها…………………………………………………………….انواع آفت‌کش‌ها……………………………………………………………………………تاثیر ترکیبات آلی سمی بر روی محیط زیست…………………………………………….حلال¬هاي آلي………………………………………………………………………………مواجهه……………………………………………………………………………………..برآورد ميزان مواجهه با حلال از طريق پرسش-نامه………………………………………..مشكل حلال¬هاي تركيبي………………………………………………………………….توزيع و ترانسفورماسيون ( تغيير )…………………………………………………………حفاظت از كارگران…………………………………………………………………………اثر روي سيستم عصبي…………………………………………………………………….سيستم اعصاب مركزي…………………………………………………………………….ناتواني عصبي – رواني……………………………………………………………………..تستهاي عصبي- رفتاري……………………………………………………………………ساير تست ها……………………………………………………………………………….اثر حلال ها روي كليه ها…………………………………………………………………..اثر روي كبد………………………………………………………………………………..عوارض پوستي ناشی از حلال-ها……………………………………………………………عوارض توليد مثلي ناشی از حلال-ها……………………………………………………….سرطان زايي………………………………………………………………………………..ارزيابي باليني………………………………………………………………………………اقدامات كنترلي جهت پيشگيري از عوارض ناشي از مواجهه با عوامل شيميايي…………..عوامل ارگونومیکی زیان¬آور محیط کار…………………………………………………….چکیده……………………………………………………………………………………..تعاريف ارگونومي……………………………………………………………………………تاريخچه ارگونومي………………………………………………………………………….شاخه¬هاي دانش ارگونومي………………………………………………………………….روانشناسي مهندسي……………………………………………………………………….فيزيولوژي كار………………………………………………………………………………بيومكانيك شغلي…………………………………………………………………………..آنتروپومتري………………………………………………………………………………..چگونگي اجراي ارگونومي………………………………………………………………….طراحي يك پست كار………………………………………………………………………وضعيت بدني كارگر (ايستاده ، نشسته)……………………………………………………شكل¬هاي مختلف كار ماهيچه-اي…………………………………………………………..روش صحيح بلند كردن بار………………………………………………………………..نیروی انسانی و ویژگی های محیط کار…………………………………………………….ارگونومي و محيط كار……………………………………………………………………..اصول ارگونومي در صنعت………………………………………………………………….فاكتورهاي استرس در محيط¬¬هاي كار……………………………………………………..جنبه‌هاي اقتصادي ارگونومي………………………………………………………………انواع خستگي……………………………………………………………………………….استرس سازماني……………………………………………………………………………دلايل استرس‌هاي كاري……………………………………………………………………اثرات اضطراب در محيط كار……………………………………………………………….نقش تكنولوژي در محيط كار و زندگي…………………………………………………….بهداشت محيط كار…………………………………………………………………………اهميت آموزش……………………………………………………………………………..نقش فرهنگ……………………………………………………………………………….ويژگي¬هاي محيط كار خوب……………………………………………………………….ارگونومي ، روشي علمي……………………………………………………………………محيط¬هاي باز يا بسته؟……………………………………………………………………..حضور فناوري اطلاعات در محيط كار……………………………………………………..نقش مديريت در كاهش يا افزايش خطاها و اشتباهات انساني در محل كار چیست ؟…….نتيجه گيري و پيشنهادات………………………………………………………………….ایمنی و عوامل مکانیکی زیان¬آور در محیط کار……………………………………………مخاطرات ابزار¬ها و ماشین-آلات…………………………………………………………….ایمنی کار با اره رومیزی ( Table saw)…………………………………………………ماشين سنگ¬زنی و دستورات ايمنی مربوط به آن………………………………………….ماشین صفحه تراش………………………………………………………………………..فرآيند صفحه-تراشي………………………………………………………………………..حمل و نقل ، جرثقیل و تجهیزات بالا-بر……………………………………………………لوازم بالابرها : (زنجير، مانع، طناب، قفل و زنجير…)……………………………………..دستور العمل های ايمنی در كار با ليفتراك……………………………………………….چه خطرات ايمني و بهداشتي يك فرد جوشكار را تهديد مي-كند؟………………………..آيا جوشكاري در درازمدت اثرات سوئي بر روي سلامتي جوشكار دارد؟…………………..چه اقدامات پيشگيرانه¬اي را مي¬توان انجام داد؟…………………………………………….ایمنی نردبان……………………………………………………………………………….نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه¬ای و ایمنی محیط کار…………………………….اهميت نقش مديريت در توسعه بهداشت حرفه-اي…………………………………………نقش مديريت در توسعه بهداشت حرفه اي و ايمني……………………………………….خط¬مش گذاري…………………………………………………………………………….آيين‌نامه‌ پيشگيري‌ و مبارزه‌ با آتش¬ سوزي‌ در كارگاه‌ها…………………………………..فصل‌ اول‌ – وسايل‌ پيشگيري‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزي‌……………………………………..ذخيره‌ آب‌………………………………………………………………………………….لوله‌ها و شلنگ¬هاي‌ آب‌ آتش¬¬نشاني…………………………………………………….استعمال‌ آب‌………………………………………………………………………………..دستگاه‌هاي‌ ثابت‌ آب¬¬پاش‌ خودكار و انواع‌ ديگر آن‌…………………………………………خاموش¬¬كننده‌هاي‌ دستي‌ و چرخ¬-دار………………………………………………………..فصل‌ دوم‌ – وسايل‌ اعلام‌ خطر و تمرين‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اطفاء حريق‌……………………….تمرين‌هاي‌ تخليه‌ ساختمان‌ در كليه‌ كارگاه‌ها……………………………………………..تمرين‌هاي‌ مبارزه‌ با حريق‌…………………………………………………………………شركت‌ كاركنان‌ در مبارزه‌ با حريق‌…………………………………………………………فصل‌ سوم‌- انبار¬كردن‌ و نگاهداري‌ مواد قابل‌ انفجار و مايعات قابل‌ اشتعال‌………………..مواد قابل‌ انفجار…………………………………………………………………………….مايعات‌ قابل‌ اشتعال‌………………………………………………………………………..گازهاي‌ فشرده‌……………………………………………………………………………..ذغال‌ سنگ‌ – سلولوييد و ساير اجسام‌ جامد شديد الاشتعال‌………………………………مواد بسته¬¬بندي‌ شده‌……………………………………………………………………….استعمال‌ دخانيات‌………………………………………………………………………….فصل‌ چهارم‌ – از بين¬ بردن‌ فضولات‌ و جمع¬ آوري‌ فضولات‌………………………………..از بين‌ بردن‌ فضولات‌……………………………………………………………………….سوزاندن‌ فضولات‌…………………………………………………………………………..فصل‌ پنجم‌ – جلوگيري‌ از حوادث‌ ناشي‌ از صاعقه‌…………………………………………اتصال‌ زمين‌ در ساختمان‌…………………………………………………………………..برق¬¬گير و منضمات‌ آن‌……………………………………………………………………..صاعقه‌ شكن‌………………………………………………………………………………..بهبود عملکرد زیست محیطی در شرکت ایران خودرو……………………………………..عوامل بیولوژیکی زیان¬آور محیط کار……………………………………………………….آنتی-ژن……………………………………………………………………………………..موجودات اتوتروف………………………………………………………………………….آندوتوکسین………………………………………………………………………………..موجودات هوازی اختیاری………………………………………………………………….باکتری گرم-مثبت…………………………………………………………………………..باکتری گرم-منفی…………………………………………………………………………..مایکوتوکسین………………………………………………………………………………ارگانیسم¬های انگلی…………………………………………………………………………ارگانیسم¬های ساپروفیت……………………………………………………………………باکتری-ها……………………………………………………………………………………کلیفرم-ها……………………………………………………………………………………لژیونلاپنوموفیلا……………………………………………………………………………..قارچ ها……………………………………………………………………………………..ویروس-ها……………………………………………………………………………………عوامل روانی زیان¬آور محیط کار…………………………………………………………….عوامل مرتبط با كار…………………………………………………………………………تعارض گرايشي – اجتنابي…………………………………………………………………تعارض گرايشي – گرايشي…………………………………………………………………تعارض اجتنابي – اجتنابي………………………………………………………………….تكنيك¬هاي مقابله با استرس……………………………………………………………….بهداشت رواني درمحيط كار………………………………………………………………..بهداشت رواني چيست؟…………………………………………………………………….چرا صحبت كردن در رابطه با بهداشت رواني مهم است؟…………………………………..چرا به برنامه¬هاي بهداشت رواني و شغلي نيازمنديم؟………………………………………ما با چه محدوديت¬هايي روبرو هستيم؟…………………………………………………….برنامه¬هاي كاربردي پيشنهادي براي دستيابي به بهداشت رواني شغلي…………………….مديريت خستگي و استرس درمحيط كار…………………………………………………..حقايقي در مورد استرس……………………………………………………………………عوامل ايجاد استرس………………………………………………………………………..چه چيزي استرس مضر را ايجاد مي-كند؟………………………………………………….نشانه¬هاي استرس…………………………………………………………………………..پيشگيري از استرس………………………………………………………………………..مسئوليت مديريت استرس………………………………………………………………….وسایل حفاظت فردی……………………………………………………………………….بهداشت محیط……………………………………………………………………………..مسمومیت غذایی چیست؟…………………………………………………………………غذاهای آلوده……………………………………………………………………………….مسمومیت باکتریایی……………………………………………………………………….سالمونلا…………………………………………………………………………………….اسکریچا-کولی……………………………………………………………………………….کلسترودیوم بوتولینوم (بوتولیسم)………………………………………………………….کامپیلوباکتر جیجونی (کامپیلوباکتریوسیس)………………………………………………لیستریا مونوسیتوژن (لیستریوسیس)………………………………………………………توکسوپلاسما گوندی (توکسوپلاسموسیس)………………………………………………..تریچینلا اسپیرالیس (تریچینوسیس)………………………………………………………راه¬های پیشگیری…………………………………………………………………………..MSDS (  Material Safety Data Sheets)……………………………………….مشخصات كارت¬هاي  MSDS…………………………………………………………….مسئوليت¬هاي توزيع¬كننده يا تحويل¬دهنده ماده شيميايى…………………………………مسئوليتهاي كارفرمايان…………………………………………………………………….گزارش کار………………………………………………………………………………….منابع

 

گزارش کارآموزی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو گزارش کارآموزی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت دانلود گزارش کارآموزی ایمنی و بهداشت حرفه ای گزارش کارآموزی ایمنی و بهداشت دانلود گزارش کارآموزی ایمنی و بهداشت

 • طراحي و ساخت كارخانه محصول بیسکویت

  بيسكويت چگونه توليد مي شود,تولید بیسکویت,دانلود تحقیق بیسکویت,دانلود طرح توجيهي بيسكويت,دانلود طرح توجيهي بیسکوییت,طرح توجيهي بيسكويت,طرح توجيهي كارخانه بيسكويت,فرآيند توليد بيسكويت,مقاله بیسکوییت,مقاله در مورد بيسكويت دانلود طراحي و ساخت كارخانه محصول بیسکویت دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد طراحي و…

 • تحقیق بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك

  بازار فروش زرشک,بازار فروش زیره,بازاریابی زرشک,بازاریابی زیره,بازاریابی محصولات کشاورزی,بازاریابی محصولات کشاورزی pdf,بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران,بازاریابی محصولات کشاورزی مقاله,مقاله درباره بازاریابی محصولات کشاورزی دانلود تحقیق بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد بازاریابی و بازارسازی زیره…

 • پروژه طرح حفاظت، مرمت و احیای خانه مشروطه یزد

  پروژه احیای خانه مشروطه,پروژه طرح حفاظت خانه مشروطه,پروژه مرمت,پروژه مرمت خانه مشروطه,تحقیق مرمت خانه های تاریخی,خانه مشروطه یزد,طرح پروژه مرمت,طرح مرمت,طرح مرمت خانه,مرمت خانه های تاریخی,مقاله مرمت خانه های تاریخی دانلود پروژه طرح حفاظت، مرمت و احیای خانه مشروطه یزد…

 • تحقیق آلودگی آب های زیرزمینی

  آلودگی آبهای زیرزمینی,پروژه آلودگی آبهای زیرزمینی,پروژه در,تحقیق در مورد آلودگی آبهای زیرزمینی,دانلود تحقیق آلودگی آبهای زیرزمینی,دانلود رایگان تحقیق آلودگی آبهای زیرزمینی,مقاله آلودگی آبهای زیرزمینی,مقاله در مورد آلودگی آبهای زیرزمینی تحقیق آلودگی آب های زیرزمینی رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • تحقیق بررسي آلودگي سالمونلايي

  آلودگي سالمونلايي,آلودگي سالمونلايين,پایان نامه آلودگي سالمونلايي,پایان نامه آلودگي سالمونلايين,پروژه آلودگي سالمونلايي,تحقیق آلودگي سالمونلايي,تحقیق آلودگي سالمونلايين,مقاله آلودگي سالمونلايي,مقاله آلودگي سالمونلايين دانلود تحقیق بررسي آلودگي سالمونلايي دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بررسي آلودگي سالمونلايي،در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش،…

 • فیلم آموزش کامل درس دوم زبان انگلیسی هشتم (My week: هفته من)

  آموزش زبان انگلیسی,دانلود آموزش زبان انگلیسی,دانلود درس دوم زبان هشتم,دانلود زبان انگ,دانلود زبان انگلیسی پایه هشتم,دانلود زبان انگلیسی دوم راهنمایی,درس دوم زبان هشتم,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هشتم,زبان انگلیسی دوم راهنمایی دانلود فیلم آموزش کامل درس دوم زبان…

 • جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)

  جزوه رایگان فیزیک پزشکی و پرتوها,جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها,دانلود جزوه رایگان فیزیک پزشکی و پرتوها,دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها,دانلود کتاب فیزیک پزشکی و پرتوها,فیزیک پزشکی و پرتوها,کتاب فیزیک پزشکی و پرتوها دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب فرآیند خط مشی گذاری دکتر کرم الله دانش فرد

  پاورپوینت کتاب فرآیند خط مشی گذاری دکتر کرم الله دانش فرد,دانلود کتاب فرآیند خط مشی گذاری دکتر کرم الله دانش فرد,کتاب فرآیند خط مشی گذاری دانش فرد,کتاب فرآیند خط مشی گذاری دکتر دانش فرد,کتاب فرآیند خط مشی گذاری دکتر کرم…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان کرمان

  شیپ فایل محدوده سیاسی استان کرمان,لایه GIS محدوده سیاسی استان کرمان,محدوده سیاسی استان کرمان,مرز استان کرمان,مرز استان های کشور دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی استان کرمان دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: لایه…

 • تحقیق انواع روش های رقیق سازی و تغلیط نمونه

  انواع روش های تغلیط نمونه,انواع روش های رقیق سازی,پاورپوینت روش های,تحقیق انواع روش های تغلیط نمونه,تحقیق انواع روش های رقیق سازی,تحقیق روش های تغلیط نمونه,تحقیق روش های رقیق سازی,روش های تغلیط نمونه,روش های رقیق سازی,مقاله روش های رقیق سازی دانلود…

 • تحقیق رابطه تغذيه و ورزش در ایران

  بررسی تغذيه و ورزش,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون تغذيه و ورزش,پروژه تغذيه و ورزش,تحقیق تربیت بدنی تغذيه و ورزش,تحقیق تغذيه و ورزش,تحقیق در مورد تغذيه و ورزش,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد تغذيه ورزشكاران,دانلود تحقیق تغذيه و ورزش,مقاله تغذيه و…

 • پاسخ تشریحی (صحیح - غلط) آخر هر فصل اقتصاد خرد محسن نظری

  اقتصاد خرد محسن نظری,پاسخ تشریحی اقتصاد خرد محسن نظری,پاسخ تشریحی کتاب اقتصاد خرد محسن نظری,حل المسایل اقتصاد خرد محسن نظری,حل المسایل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری,دانلود اقتصاد خرد محسن نظری,دانلود کتاب اقتصاد خرد محسن نظری دانلود پاسخ تشریحی (صحیح -…

 • پاورپوینت مصالح ساختمانی مخصوص دانشجویان معماری

  پاورپوینت مصالح ساختمانی,تحقیق مصالح ساختمانی,دانلود پاورپوینت مصالح ساختمانی,دانلود تحقیق مصالح ساختمانی,مصالح ساختمانی,مصالح ساختمانی در معماری,مصالح ساختمانی نما دانلود پاورپوینت مصالح ساختمانی مخصوص دانشجویان معماری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مصالح ساختمانی، در قالب pptx و در 21 اسلاید، قابل…

 • تحقیق درمان بیماری ها با گیاهان دارویی

  تحقیق گیاهان دارویی,دانلود کتاب درمان بیماری ها با گیاهان دارویی,درمان بیماری ها با داروهای دارویی,درمان بیماری ها با گیاهان دارویی,گیاهان دارویی,گیاهان دارویی برای ایران,گیاهان دارویی چیست,مقاله گیاهان دارو,نرم افزار درمان بیماری ها با گیاهان دارویی دانلود تحقیق درمان بیماری ها…

 • تحقیق بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر

  بررسی عزت نفس دانشجویان,بررسی عزت نفس در دانشجویان,تحقیق بررسی عزت نفس در دانشجویان,تحقیق عزت نفس بین دانشجویان,تحقیق عزت نفس دانشجویان,تحقیق عزت نفس در دانشجویان,عزت نفس بین دانشجویان,عزت نفس دانشجویان,عزت نفس در دانشجویان دانلود تحقیق بررسي و مقايسه عزت نفس بين…

 • سوالات و پاسخنامه آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور رشته سخت افزار و مشاوره زیرساخت

  آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سال 1396,آزمون مشاوران نصر کشور سال 1396,دانلود نمونه سوالات آزمون مشاوران سازمان نصر,سوالات آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور رشته سخت افزار و مشاوره زیرساخت دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت مزرعه تالیف دکتر سیدمهریار صدرالاشرافی

  پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت مزرعه تالیف دکتر سیدمهریار صدرالاشرافی کتاب مدیریت مزرعه مهریار صدرالاشرافی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت مزرعه تالیف دکتر سیدمهریار صدرالاشرافی،در قالب ppt و در 336 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: مدیریتفصل دوم:…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان تربت حیدریه

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان تربت جام,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تربت حیدریه,لایه GIS ک,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان تربت جام,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان تربت حیدریه دانلود نقشه…

 • پاورپوینت مکانیک خاک و ژئوتکنیک

  آزمایشگاه مکانیک خاک,پاورپوینت مکانیک خاک,پایان نامه مکانیک خاک,پروژه مکانیک خاک,تحقیق مکانیک خاک,مقاله مکانیک خاک,مکانیک خاک,مکانیک خاک pdf,مکانیک خاک پیشرفته,مکانیک خاک پیشرفته داس ترجمه,مکانیک خاک شاپور طاحونی pdf,مکانیک خاک گاج دانلود پاورپوینت مکانیک خاک و ژئوتکنیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • تحقیق تعریف سیستم مدیریت پایگاه داده‌ ها و تمام موضوعات مرتبط با آن

  پایگاه داده ها,تحقیق پایگاه داده‌ ها,تحقیق سیستم پایگاه داده‌ ها,تحقیق سیستم مدیریت پایگاه داده‌ ها,تحقیق مدیریت پایگاه داده‌ ها,سیستم پایگاه داده‌ ها,سیستم مدیریت پایگاه داده‌ ها,مدیریت پایگاه داده‌ ها,مقاله سیستم مدیریت پایگاه داده‌ ها دانلود تحقیق تعریف سیستم مدیریت پایگاه…

 • پاورپوینت حمل و نقل شهری مادرید

  اصول حمل و نقل شهری,پاورپوینت حمل و نقل شهری,پایان نامه حمل و نقل شهری,تحقیق حمل و نقل شهری,حمل و نقل شهری,حمل و نقل شهری pdf,حمل و نقل شهری چیست,حمل و نقل شهری مادرید,حمل و نقل شهری مقاله,مفاهیم حمل و نقل…

 • گزارش کارآموزی در تعمیرگاه اتومبیل

  خرید گزارش,خرید گزارش کارآموزی تعمیرگاه اتوموبیل,دانلود کارآموزی تعمیرگاه اتوموبیل,دانلود گزارش کار تعمیرگاه اتوموبیل,دانلود گزارش کارآموزی تعمیرگاه اتوموبیل,کارآموزی تعمیرگاه اتوموبیل,کارورزی تعمیرگاه اتوموبیل,گزارش کارآموزی تعمیرگاه اتوموبیل گزارش کارآموزی در تعمیرگاه اتومبیل رفتن به سایت اصلی در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده…

 • تحقیق مفهوم انفجار

  pdf,word,انفجار,پاورپوینت,پایان نامه انفجار,پروژه انفجار,پروژه در مورد انفجار,تحقی,تحقیق آماده در مورد انفجار,تحقیق در مورد انفجار,جغرافیا,دانلود تحقیق انفجار,دانلود رایگان تحقیق انفجار,رایگان,مقاله انفجار,مقاله در مورد انفجار,ورد تحقیق مفهوم انفجار رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق: تعریف انفجار انفجار اعم از عادی یا…

 • تحقیق اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی

  اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی,تحقیق اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی,تحقیق مدیریت اصل تشویق و تنبیه,سیستم تشویق,مدیریت علوی,مقاله اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی دانلود تحقیق اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی دانلود فایل  …

 • تحقیق حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

  تاریخچه حقوق بشر در اسلام,جزوه حقوق بشر در اسلام,حقوق بشر در اسلام,حقوق بشر در اسلام doc,حقوق بشر در اسلام pdf,حقوق بشر در اسلام ,حقوق بشر در اسلام و غرب,حقوق بشر در کشورهای اسلامی,کتاب حقوق بشر در اسلام,مقاله حقوق بشر در…