پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي

خلاصه کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر,دانلود کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر,کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر,نکات کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر
دانلود پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي،در قالب ppt و در 271 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل چهارم: نظریه های جامعه شناختی نومارکسیستیمقدمهجبرگرايي اقتصادي ديدگاه هاي جبرگرايي اقتصاديانتقاد بر جبرگرايان اقتصاديمارکسيم هگليافکار و عقايد مارکسيم هگلي مارکسيم هگلي؛ جورج لوکاچپايه مفهوم چيز وارگي لوکاچ مقايسه طبقات گوناگون جامعه سرمايه دار به نظر لو کاچ مارکسيم هگلي؛ آنتونيو گرامشينظريه انتقادي:انتقادهاي اصلي:1- انتقادهایی به نظریه مارکسیستی2- انتقاد به اثبات گرایی3- انتقاد به جامعه شناسی4- انتقاد از جامعه نوینجهان سرشار از  عدم عقلانيتخدمات عمده نظريه انتقادي:1- ذهن گرايي2- ديالکتيکمکتب انتقادي، هابر ماس (نظام هاي معرفتي)انتقادهاي وارده به نظريه انتقادييورگن هابر ماستفاوت هابر ماس و مارکسمارکسيسم ساختاريويژگي هاي مارکسيسم ساختاري:بازگو کردن خود به عنوان وفادارترين افراد به آثار مارکسانتقاد از مارکسيست هاي ديگر به تاکيد بر داده ها ي تجربي در تحليل هايشانرد تاريخ گرايي و وظيفه مارکسيسم بررسي ساختار جامه معاصر استانتقاد
مارکسيسم ساختاري از جبر گرايي اقتصادي تقليل گرايانه و اهميت قايل شدن هم
براي براي اقتصاد، ساختارهاي سياسي و ايدئولوژي و خود مختاري نسبي قايل
شدن براي آن هاتاکيد بر تناقض هاي ميان ساختارهاتاکيد بر اهميت تحقيق نظري تا عمليتاکيد بر جامعه معاصر، ساختارهاي ايستا و نه فراگردهاي تاريخيلويي آلتوسرنيکوس پولانزاسخدمات پولانزاسچگونگي پيوند سه عنصر در جامعه سرمايه داريپيوند دولت با ايدئولوژيانتقادات مارکسيسم ساختاري:غيرتاريخي بودنحمايت کورکورانه از علم گراييجهت گيري نخبه گرايانهچشم پوشي از کنشگران و آگاهي آن هاعدم توجه کافي به تحقيقات تجربيجبرگراييجامه شناسي اقتصادي نومارکسيستيجامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي؛ سرمايه داري انحصاريسرمايه داري انحصاري پل باران و سوييزينقاط ضف فکري باران و سوييزيجامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي؛ کار و سرمايه داري انحصاريکار و سرمايه انحصاري: هري بريورمن نمونه هاي اخيرتر جامعه شناسي اقتصادي مارکسيستي ريچارد ادواردز مايکل بوراوي دن کلاوسنمارکسيسم تاريخگرا:نظام نوين جهاني والرشتاين عوامل پيدايش اقتصاد جهاني سرمايه داري ازنظروالرشتاين :1- گسترش جغرافیایی2- تقسیم کارجهانی3- توسعه دولت های هسته ایدليل تحکيم اقتصاد جهاني بين سالهاي 1600 و1750 از نظر والرشتاينانتقادات وارده بر والرشتايندولت ها و انقلاب اجتماي تدا اسکاکپول:اصول عام مبناي کار اسکاکپول:1- چشم انداز ساختاري و غير ارادي، پرهيز از برداشت ارادي از چگونگي وقوع انقلاب2-
بررسي زمينه هاي بين اللمللي و تاريخ جهاني، عوامل تعيين کننده در شورش
هاي انقلابي عوامل ساختاري و موقعيتي ( همبستگي ، آزادي و نظارت و سرپرستي و
سست شدن اعمال زور عليه روستاييان هستند.3- هدف او تاکيد بر دولت دست
کم به عنوان واحد مستقل، حمله به کساني که بر عامل ايدئولوژيک تاکيد
دارند. نتايج فعاليت هاي آنان را مقتضيات ساختاري تعيين ميکنند.تحولات اخير: نظريه بازي مارکيستيفصل پنجم: نظريه کنش متقابل نمادين:ريشه هاي عمده تاريخي:عملگرايي رفتارگرايي بنیادیتفاوت رفتارگرايان و ميد تفاوت بنيادي ميد و واتسون نظریه زیملتقليل گراييتقليل گرايي در برابر برداشت جامعه شناختيجورج هربرت ميدذهن ، خود ، جامه ذهن از نظر ميد خود از نظر ميد  مراحل اجتماعي شدن از نظر ميد:1- مرحله نمايشي، کودک نقشهايي که برايش مهم است را ياد مي گيرد و از خودش ادراک متنوعي را مي پروراند2- مرحله بازي و پذيرش نقش ديگري تعميم يافتهدو عنصر بنيادي خود:من و در منجامعهنظريه معاصر کنش متقابل نماديناصول کنش متقابل نمادين:1- انسان ها استعداد تفکر دارند.2- استعداد تفکر با کنش متقابل شکل مي گيرد3- در کنش متقابل انسان ها معاني و نمادهايي را ياد مي گيرند4- معاني و نمادها انسان ها را قادر مي سازند که کنش و کنش متقابل و متمايز انساني را انجام دهند5-
انسان ها مي توانند معاني و نمادهايي را که در کنش ها و کنش هاي متقابلشان
به کار مي برند ، بر پايه تفسيري که از موقعيت مي کنند ، تعديل يا تغيير
دهند.6- انسان ها تا اندازه اي براي آن مي توانند معاني و نمادها را تعديل يا تغيير دهند که توانايي کنش متقابل با خودشان را دارند.7- الگوهاي در  هم تنيده کنش و کنش متقابل، گروه ها و جامعه را مي سازنداستعداد تفکر تفکر و کنش متقابليادگيري معاني و نمادهاکارکرد نمادها:1- سر و سامان دادن جهان 2- توانايي براي درک محيط3- بهبودي توانايي انديشه 4- بالا برن توانايي حل مسايل5- تخيل درباره زندگي در گذشته، حال و آينده.6- تخيل کردن درباره يک واقيت مابعدالطبيعي مثل بهشتکنش و کنش متقابل گزينش کردن مفهوم تعريف موقعيت از نظر تامس خود موريس روزنبرگتمايز قايل شدن روزنبرگ ميان خود موجود، خود دلخواه و خود وانمودياروين گافمنکار اروين گافمن:نظريه نمايشي مديريت تاثير گذاري جلوي صحنه نماي شخصي تقسيم نماي نمايشي به قيافه و منش تحليل چهارچوب نظر بلومر درباره ساختارهاي پهن دامنه:گروه ها و جامعه اصول روش شناختي بلومر:استفاده از مفاهيم  حساس به جاي مفاهيم سنتي اصرار بر کاربرد روش درون نگري همدلانه براي بررسي زندگي اجتماعياختلاف نظر بلومر با کان در باره روش ها:گرايش به درون نگري همدلانهقبول کردن مفاهيم حساسپيش بيني ناپذيري عناصر فراوان در کنش بشري.انديشيدن بر اساس فراگردهاي جاريمانفورد کان:تاکيد بر وحدت روش علميترجيح دادن روش هاي علمي سنتي انديشيدن به گونه اي ايستا تر از بلومر که براي يک تحقيق علمي مناسب استانتقادهابه سوي يک نظريه کاراتر، شلدون استرايکرهشت جهت گيري استرايکر :1- کنش بشري متکي به يک نوع جهان نام گذاري شده است که در آن نام ها و طبقات براي کنشگران معنا دارد.2- مهم ترين چيزهايي که انسان ها ياد مي گيرند، نمادهايي اند که براي تشخيص سمت هاي اجتماعي به کار برده ميشوند3- پذيرش اهميت ساختارهاي اجتماعي و چارچوبي که انسان ها در آن به کنش مي پردازند.4- انسانها در اين چهارچوب هم خودشان را نام گذاري مي کنند و هم بر خود نشانه هاي مقامي مي گذارند5- با گذاشتن نامي بر اين کنش موقعيت را براي مشارکت کنندگان ديگر در اين کنش، خودشان و شخصيت هاي خاص اين موقيت تعريف مي کنند.6- رفتار اجتماعي هر چند تحت تاثير معاني اجتماعي است، اما با اين معاني تعيين نمي شوند.7- ساختارهاي اجتماي بيشتر در جهت محدود ساختن ميزان ساخته شدن نقش ها عمل مي کنند تا درجه درست به عهده گرفتن آن ها8-
امکانات نقش سازي، دگرگوني هاي مختلف اجتماعي را امکان پذير مي سازد. از
اين طريق دگرگوني هايي را مي توان در تعريف هاي اجتماعي به عمل آورد.فصل ششم: جامعه شناسي پديده شناسي و روش شناسي مردم نگارانهمقدمههمانندي هاي پديده شناسي و روش مردم تفاوت هاي پديده شناسي و روش مردم جامعه شناسي پديده شناسي افکار ادموند هوسرل تفسير افکار هوسرلنظريه هاي آلفرد شوتس:تفسير کار شوتس علم و جهان اجتماعي ادامه علم و جهان اجتماعيقلمروهاي جهان اجتماعيچهار قلمرو عبارت اند از:رويه هاي علمي تفاوت رويکرد عقل سليم و رويکرد علمي به جهان اجتماعي نمونه هاي آرماني:اصل مناسبت اصل رسايي اصل سازگاري اصل سازگاري منطقي اصل تطبيق پذيرياصل تفسير ذهني عناصر سازنده جهان حياتي:دانش به مهارت ها دانش سودمند دانش به دستورالعمل ها عناصر خصوصي دانشروابط مايي روابط آن هايي آگاهي معاني و انگيزه ها کنش اجتماعي و موقعيت بحث برانگيزتفسير نظريه شوتس:1- شوتز از انتزاعي ترين نظريه پردازان2- بستر نظريه شوتس يک سنت فلسفي است و به سختي مي توان آن را به زبان جامعه شناسي برگرداند3- گسيختگي عمده تفکرش يکي از دلايل  دشواري نظريه شوتس استنمونه هاي جامعه شناسي پديده شناسي:1- جورج ساتاس و فرانسيس وکسلر:کنش متقابل رودررو را به سه عنصر تقسيم مي کنند:ويژگي هاي کنشگران:الف . طرفين آگاهند و از اين آگاهي نيز باخبرندب. هم خود و هم ديگري از خود خويش آگاهيج. هم خويشتن و ديگري بايد ذخيره اي از دانش و نظام توجيهي را کسب کرده باشند و بتوانند ان را بکار ببندندد. هم خويشتن و هم ديگري بايد بتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند و نظام معنايي نماديني را به کار ببرنده. هم خويشتن و هم ديکري بايد براي کنسش برانگيخته شده باشند.و. هم خويشتن و هم ديگري بايد جسم هايشان را محيط تجربه قلمداد کنند.ويژگي هاي روابط ميان کنشگرانويژگي هاي کنش2- پيتر برگر و تامس لاکمنساخت اجتماعي واقعيتزندگي روزانه مشروع سازيانتقادها بر بر گر و لاکمن روش شناسي مردم نگارانه (ethnomethodology)نمونه هاي روش شناسي مردم نگارانه :اعمال راه رفتنگفتگوهاي تلفني ترغيب به خندهترغيب به کف زدن:هريتيج و گريت بچ هفت تحليل سخن پردازانه اساسي را کشف کردند:1- تضاد2-ارائه فهرست3- حل معما 4- سر فصل- شاه بيت5- ترکيب6- موضعگيري7- ترغيبپديداري جمله ها طي کنش متقابلتقريرهاتلفيق گفته ها با فاليتهاي غير گفتارينقشه هاي راهنماتکميل جنسيت آزمايشهاي نقض کنندهانتقاد هايي به جامعه شناسي سنتي پنج نظر بنيادي در باره ماهيت واقعيت اجتماعي از نظر مهان و وود:1- واقعيت به عنوان يک فعاليت باز انديشانه2- واقعيت به عنوان يک مجموعه دانش منسجم3-واقعيت به عنوان يک فعاليت مبتني بر کنش متقابل4- شکنندگي واقعيت5- تحرک پذيري واقعيتبرخي مفاهيم بنيادي:توضيح دادن تعبير پذيري اصل و غيره روش سندي زبان طبيعي گرايش به سوي الزام ساختاريفصل هفتم: نظريه تبادلمقدمهسه انگاره مهم جامعه شناسي از نظر ريتزر:1- انگاره واقعيتهاي اجتماعي2- انگاره تعريف اجتماعي 3-  انگاره رفتار اجتماعي اسکينر و رفتارگراييجامعه شناسي رفتارينظريه تبادلنظريه تبادل، هومنز و دورکيمهومنز و لوي اشتراوس هومنز و کارکرد گرايي ساختاري قضاياي بنيادي هومنز:قضيه موفقيت قضيه محرکقضيه ارزش قضيه محروميت سيري قضيه پرخاشگري – تاييد نظريه تبادلانتقادهايي به نظريه هومنز در زمينه جامعه و فرهنگپارسونز در برابر با هومنز نظريه تلفيقي تبادلي پيتر بلاوانتقادهايي به نظريه آگاهي هومنزتلفيق نظري تبادل بانظريه کنش متقابل نمادين پيتر سينگلمنتلفيق نظريه تبادل با نظريه کنش متقابل نمادين به وسيله سينگلمنمنزلت کنوني نظريه هاي رفتارگرايانه

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر دانلود کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر خلاصه کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر نکات کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر

 • تحقیق تاریخچه ترمز (ABS)

  ABS ضد قفل,ترمز,ترمز ماشین,سیستم تحقیق تاریخچه ترمز (ABS) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تاریخچه ترمز (ABS)،در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:جهان هر روزه شاهد تصادفات و برخورد بی شمار خودروها با یکدیگر…

 • تحقیق بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه

  بررسي جرايم مهم شهرستان,بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه,بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه و بویراحمد,تحقیق بررسي جرايم مهم شهرستان,تحقیق بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه,مقاله بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه تحقیق بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • تحقیق جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ

  پایان نامه پیرامون جنگ شناسي,پروژه جنگ شناسي,تحقیق جنگ شناسي,تحقیق در مورد جنگ شناسي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی جنگ شناسي,دانلود تحقیق جنگ شناسي,مقاله جنگ شناسي تحقیق جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:جنگ شناسي…

 • گزارش كارآموزي در تعميرگاه مكانيكي

  دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو,دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه ماشین,دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه مکانیکی,گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو,گزارش کارآموزی در تعمیرگاه ماشین,گزارش کارآموزی در تعمیرگاه مکانیکی گزارش كارآموزي در تعميرگاه مكانيكي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • تحقیق آموزش مهارت های زندگی به صورت کاربردی

  تحقیق آموزش مهارت های زندگی به صورت کاربردی آموزش مهارتهای زندگی به صورت کاربردی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق آموزش مهارت های زندگی به صورت کاربردی، در قالب word قابل ویرایش و در 20 صفحه.توضیحات:● مهارت ابراز وجود مثالهائی که در…

 • تحقیق آشنايي با حسابداري

  تحقیق آشنايي با حسابداري آشنايي با علم حسابداري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آشنايي با حسابداري،در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بنگاه اقتصادیرويدادهاي اقتصادي يا ماليتعريف حسابداريانواع واحدهاي اقتصاديمعادله حسابداريانواع دارایی‌هاانواع بدهي‌هااهميت معادله حسابداريتجزيه…

 • پاورپوینت تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه)

  پاورپوینت تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه) تشویق و تنبیه در اسلام رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه)،در قالب PPT و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:معنى لغوى تشويق(پاداش)وتنبيهروش تشويق يكى از…

 • پاورپوینت ایدز و اعتیاد

  اعتیاد,ایدز,پاورپوینت پاورپوینت ایدز و اعتیاد رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع ایدز و اعتیاد،در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تاریخچه ظهور بیماری ایدزویروس ایدزعلایم بیماری ایدزراههای انتقال   پاورپوینت ایدز اعتیاد

 • تحقیق بررسي خصوصيات كمي و كيفي ارقام پسته

  انواع پسته,انواع پسته در ایران,انواع پسته صادراتی,تحقیق پسته,خصوصیات پسته,خصوصیات پسته اکبری,خصوصیات درخت پسته,خصوصیات گیاه شناسی پسته,خواص پسته,خواص پسته کوهی,صنعت بسته بندی پسته,صنعت پسته,کشت و صنعت پسته دانلود تحقیق بررسي خصوصيات كمي و كيفي ارقام پسته دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد بررسي…

 • جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

  جزوه زبان تخصصی ارشد,جزوه زبان تخصصی برای کنکور,جزوه زبان تخصصی(علوم باغبانی),جزوه زبان تخصصی(علوم باغبانی) کنکور,دانلود جزوه زبان تخصصی,دانلود جزوه زبان تخصصی ارشد,دانلود جزوه زبان تخصصی کنکور جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه  زبان تخصصی…

 • پاورپوینت چدن

  با فرمتppt,پاورپوینت,پاورپوینت آماده,پاورپوینت آماده مهندسی مواد چدن,پاورپوینت چدن,تحقیق چدن,چدن,دانلود power point چدن,دانلود پاورپوینت چدن,دانلود پاورپوینت در مورد چدن,دانلود تحقیق چدن,دانلود رایگان پاورپوینت چدن,رایگان,علم مواد پاورپوینت چدن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت چدنقالب بندی: پاورپوینت ( قابل ویرایش )تعداد اسلاید:…

 • تحقیق تاثیر رفتار سازمانی در مدیریت

  پاورپوینت رفتار سازمانی,تحقیق آماده در مورد رفتار سازمانی,تحقیق در موردرفتار سازمانی,تحقیق رفتار سازمانی,دانلود تحقیق در مورد رفتار سازمانی,دانلود تحقیق رفتار سازمانی,دانلود مقاله رفتار سازمانی,رفتار سازمانی تحقیق تاثیر رفتار سازمانی در مدیریت رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:رفتار سازمانیرفتار…

 • پاورپوینت کانی ها و سنگ های صنعتی

  آشنایی با سنگهای صنعتی,آشنایی با کانیهای صنعتی,انواع سنگهای صنعتی,انواع کانیهای صنعتی,جزوه سنگهای صنعتی,جزوه کانیهای صنعتی,سنگها و کانیهای صنعتی,سنگهای صنعتی,کانیهای صنعتی,کتاب سنگهای صنعتی,کتاب کانیهای صنعتی دانلود پاورپوینت کانی ها و سنگ های صنعتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع کانی ها…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کلاله (واقع در استان گلستان)

  استان گلستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان کلاله,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کلاله دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کلاله (واقع در استان گلستان) دانلود فایل - نقشه…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه

  اصول ومبانی نظری ترجمه,پاورپوینت اصول ومبانی نظری ترجمه,تحقیق اصول ومبانی نظری ترجمه,دانلود اصول ومبانی نظری ترجمه,مقاله اصول ومبانی نظری ترجمه پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه،در…

 • تحقیق نکاتی در مورد روش‌ های مطالعه

  تحقیق روش مطالعه صحیح,روش‌ های مطالعه,روش‌ های مطالعه صحیح,روش‌ های مطالعه کنکور,مطالعه صحیح,مطالعه صحیح برای امتحان,مطالعه صحیح برای کنکور,مطالعه صحیح و اصولی,نحوه مطالعه,نحوه مطالعه برای کنکور,نحوه مطالعه زبان انگلیسی,نحوه مطالعه صحیح دانلود تحقیق نکاتی در مورد روش‌ های مطالعه دانلود…

 • تحقیق سهام عدالت

  تحقیق سهام عدالت سهام عدالت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق سهام عدالتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 13بخشی از متن تحقیق:تاملاتي در باب سهام عدالت1) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنين سهامي قاعدتا…

 • پاورپوینت بمب‌ های گرافيتی

  آسيب های اجتماعی ناشی از حملات گرافيتی,پاورپوینت بمب‌های گرافيتی,راه های جلوگيری از تم,سابقه استفاده از بمب های گرافيتی,عملکرد بمب های گرافيتی,فرود الياف بر روی خطوط انتقال,مراکز مورد تهديد توسط بمب های گرافيتی,نمایی از پوسته اصلی بمب گرافیتی پاورپوینت بمب‌ های…

 • پروژه کامل طراحی ساختمان بتنی، دارای فایل EATBS, SAFE و Word (قابل ویرایش)

  پروژه بتن,پروژه طراحی ساختمان بتنی,پروژه طراحی فنی ساختمان بتنی,دانلود پروژه بتن,دانلود پروژه ساختمان بتنی,دانلود پروژه طراحی ساختمان بتنی,دانلود پروژه طراحی فنی ساختمان بتنی,دانلود رایگان پروژه بتن,ساختمان بتنی,ساختمان طبقه بتنی دانلود پروژه کامل طراحی ساختمان بتنی، دارای فایل EATBS, SAFE و…

 • پاورپوینت راك بولت، ميل مهار، سنگ دوز و پيچ سنگ (Rock bolt)

  پاورپوینت راك بولت,پاورپوینت میل مهار,پایان نامه راك بولت,پایان نامه میل مهار,پيچ سنگ,تحقی,تحقیق راك بولت,تحقیق میل مهار,راك بولت,سنگ دوز,مقاله راك بولت,مقاله میل مهار,ميل مهار,میل مهار در سقف طاق ضربی,میل مهار در سوله,میل مهار سوله دانلود پاورپوینت راك بولت، ميل مهار، سنگ…

 • پاورپوینت کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 طیبه پرتوی

  پاورپوینت کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 طیبه پرتوی,خلاصه کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 طیبه پرتوی,دانلود کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 طیبه پرتوی,کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 پرتوی,کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 طیبه پرتوی,نکات کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 طیبه پرتوی…

 • تحقیق دیود و سیلیکن

  آشنایی با دیود و سیلیکن,پاورپوینت دیود و سیلیکن,پایان نامه دیود و سیلیکن,تحقیق دیود و سیلیکن,تفاوت دیود سیلیکن و ژرمانیوم,تفاوت دیود و سیلیکن,دیود سیلیکن,دیود و سیلیکن,دیود و سیلیکن چیست,مقاله دیود و سیلیکن دانلود تحقیق دیود و سیلیکن دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • قالب پاورپوینت آماده برای دانش آموزان

  قالب پاورپوینت آماده برای دانش آموزان قالب پاورپوینت رفتن به سایت اصلی دانلود پکیج قالب پاورپوینت آماده برای دانش آموزان،در قالب ppt و شامل پنج قالب پاورپوینت، قابل ویرایش.توضیحات:این پکیج شامل مجموعه پنج قالب پاورپوینت جهت استفاده در مطالب آموزشی…

 • پکیج شماره 3 راه اندازی سایت دانلود به ازای پرداخت، راه اندازی سایت فروش فایل به همراه آموزش

  اسکریپت سایت فروشگاه فایل,بهترین سیستم فروش فایل,دانلود بهترین سیستم فروش فایل,دانلود رایگان قالب فروشگاه فایل,دانلود قالب وردپرس فروشگاه فایل به ازی پرداخت,راه اندازی سایت فروش فایل,راه اندازی سایت فروش فایل رایگان دانلود پکیج شماره 3 راه اندازی سایت دانلود به…

 • پاورپوینت حسابداری منابع انسانی، ابزار قدرتمند مدیریت

  تحقیق حسابداری منابع انسانی,تعریف حسابداری منابع انسانی,حسابداری منابع انسانی,حسابداری منابع انسانی pdf,حسابداری منابع انسانی چیست,حسابداری منابع انسانی در ایران,مراحل توسعه حسابداری منابع انسانی,مقاله حسابداری منابع انسانی دانلود پاورپوینت حسابداری منابع انسانی، ابزار قدرتمند مدیریت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…