تحقیق هيدرولوژي اقليم منطقة سبزوار

تحقیق هيدرولوژي اقليم منطقة سبزوار
تحقیق هيدرولوژي اقليم سبزوار

رفتن به سایت اصلی

دانلود تحقیق با موضوع  هيدرولوژي اقليم منطقة سبزوار،در قالب word و در 221 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيشگفتار فصل اول: نكاتي چند راجع به تحقيق 1-1- انگيزه و انتخاب موضوع 2-1- طرح مسئله 3-1- فرضيه ها 4-1- مطالب مورد مطالعه 5-1- روش تحقيق فصل دوم: تشريح خصوصيات منطقة مورد مطالعه1-2- موقعيت و وسعت 2-2- آب و هوا 3-2- هيدرولوژي 4-2- زمين‌شناسي 5-2- منابع اراضي و خاك 1-5-2- تيپ كوهستان ها 2-5-2- تيپ‌تپه‌ها 3-5-2- تيپ فلاتها و تراسهاي فوقاني 4-5-2- تيپ دشتهاي دامنه 5-5-2- تيپ دشتهاي روخانه‌اي 6-5-2- تيپ دشتهاي سيلابي 8-5-2- تيپ واريزه‌هاي بادبرني سنگريزه‌دار 9-5-2- تيپ آبروفتهاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار 10-5-2- تيپ اراضي متفرقه 6-2- كشاورزي 7-2- تيپ گياهي فصل سوم: موقعيت و زمين شناسي سبزوار و دشتهاي آن1-3- موقعيت سبزوار 1-1-3- موقع رياضي 2-1-3- موقع نسبي 2-3- موقعيت دشت جوين 1-2-3- موقع رياضي 2-2-3- موقع نسبي 3-2-3- ائوسن 4-2-3- اتوليكوسن 5-2- ميوسن فصل چهارم: آب و هوا1-4- توده‌هاي هوا مؤثر در منطقه: 1-1-4- توده هواي مديترانه 2-1-4- توده‌ هواي پر فشار سيبري 3-1-4- توده‌هاي شمالي و غربي 4-1-4- توده هاي خزري 2-4- تيپ اقليم مو رد مطالعه 1-2-4- روش دمارتن 3-4- عناصر اقليمي‌ 1-3-4- شمار روزهاي يخبندان 2-3-4- تعداد ساعات آفتابي 3-3-4- رطوبت نسبي 4-3-4- باد 5-3-4- بارندگي فصل پنجم: ژومرفولوژي‌ شهرستان 1-5- تأثير فرايندهاي دروني و بيروني در مرفولوژي منطقه 1-1-5- فرايندهاي دروزني (تكتونيك و ساخمان زمين) 2-1-5- فرايندهاي بيروني 2-5- واحدهاي ژئومرفولوژي منطقه 1-2-5- واحد كوهستان 1-1-2-5- قلل فرسايش يافته 2-1-2-5- واحد تپه ماهوري 2-2-5- واحدهاي مخروطه افكنه‌اي 3-2-5- واحد دشت فصل ششم: هيدرولوژي آبهاي سطحي شهرستان مقدمه: 1-6- حوضة آبريز  دشت سبزوار 1-1- 6- كال انجمنه 2-1-6- كال ششتمد 3-1-6- رودخانه كيذور 4-1-6- رودخانه رودآب سبزوار 5-1-6- رودخانه سليمانيه 6-1-6- رودخانه شمس آباد 7-1-6- رودخانه گزوا 8-1-6- رودخانه بالش آباد 9-1-6- رودخانه دلبر 10-1-6 رودخانه ريوند 11-1-6- رودخانه كراب 12-1-6- رودخانه بفره 13-1-6- روخانه مهر 14-1-6- رودخانه استر بدر 15-1-6- رودخانه كال شور سبزوار 16-1-6- رودخانه سنگرد 2-6- حوضة آبريز دشت جوين و سلطان آباد مقدمه 1-2-6- رودخانه جوين (كالشور جوين) 2-2-6- رودخانه مشكان 3-2-6- رودخانه سرولايت (نشيب) 4-2-6- رودخانه كايستان 5-2-6- رودخانه ترسك 6-2-6- رودخانه ارگ فصل هفتم: هيدرولوژي آبهاي زيرزمين شهرستان مقدمه: 1-7- دشت سبزوار 1-1-7- چاه‌ها (عميق و نيم عميق) 2-1-7- قنوات 3-1-7- چشمه‌ها 4-1-7- نتيجه 2-7- دشت جوين 1-2-7- چاهها- (عميق – نيم عميق) فصل هشتم: چگونگي بهره‌برداري و كيفيت منابع آن شهرستان 1-8- تأثير سازنده‌ها در منابع آب دشت جوين- داورزن- سبزوار 2-8- خصوصيات لايه‌هاي آبدار در سه دشت 3-8- مطالعات ژئوفيزيك و چاههاي اكتشافي 4-8- ضرائب هيدروديناميكي 5-8- بررسي نقشه‌هاي كم عمق و تراز آب زير زميني 6-8- بهره‌برداري از منابع آب زير زميني 7-8- حداكثر ظرفيت مجاز بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني در دشت سبزوار 8-8- كيفيت آب در سطح شهرستان 1-8-8- طبقه بندي آب از نظر كشاورزي 2-8-8- طبقه‌بندي آبهاي منطقه‌اي از نظر شرب 1-2-8-8- دشت جوين 1-1-2-8-8- آبهاي شرب حد فاصل ايستگاه سبزوار تا ايستگاه راه آهن بيهق 2-1-2-8-8- آبهاي شرب حد فاصل ايستگاه بيهق تا نقاب 3-1-2-8-8- آبهاي شرب حد فاصل ايستگاه نقاب تا سنخواست 4-1-2-8-8- دشت سبزوار 1-2-2-8-8- آبهاي نواحي جنوب سبزوار 2-2-2-8-8- آبهاي نواحي شمالي غرب سبزوار 3-2-2-8-8- آبهاي سبزوار و شرق سبزوار 3-2-8-8- دشت داورزن 9-8- علل شوري آب شهرستان سبزوار 10-8- مسئلة تهاجم آبهاي شور زيرزميني به سفره آب شيرين 11-8 تغييرات سطح آب در شهرستان سبزوار 12-8- نتيجه‌گيري فصل نهم: ارزيابي منابع و مسائل آب شهرستان 1-9- ارزيابي منابع آب زيرزميني دشت سبزوار 1-1-9- جريان آب زيرزميني ورودي از سفره 2-1-9- جريان آب زيرزميني خروجي از سفره 3-1-9- برداشت از سفرة‌ آب زيرزميني 4-1-9- تبخير از سطح سفره 5-1-9- تغذية‌ سفره ناشي از سيلابهاي ورودي 6-1-9- تغذيه از آب برگشتي كشاورزي 7-1-9- زهكشي از سفره آب زيرزميني 2-9- ارزيابي منابع آب زيرزميني دشت جوين 1-2-9- نفوذ در ارتفاعات 2-2-9- نفوذ در دشت توسط باران 3-2-9- نفوذ جريانهاي سطحي و سيلابي 4-2-9- نفوذ آب آبياري 5-2-9- نفوذ فاضلاب 6-2-9- تخلية‌از منابع آب زيرزميني 3-9- ارزيابي منابع آب زيرزميني دشت داورزن 1-3-9- نفوذ آب در ارتفاعات 2-3-9- نفوذ باران در دشت 3-3-9- نفوذ جريانهاي سطحي 4-3-9- مقداري آب نفوذي از طريق آبياري 5-3-9- نفوذ فاضلاب 6-3-9- وضعيت جريان خروجي دشت 7-3-9- نتيجه و پيشنهاد فصل دهم: طرحهاي عمراني (طرحهاي تغذيه مصنوعي و سدها)1-10- كاربرد تغذية مصنوعي 2-10- روشهاي تغذية مصنوعي براي منطقه 1-2-10- روش مستقيم يا تزريق 4 2-2-10- روش غيرمستقيم يا نفوذ و اداري 3-2-10- پخش سيلاب 2-3-2-10- روش تغذيه حوضچه‌اي 3-3-2-10- بهسازي و اصلاح بستر رودخانه‌اي 4-3-2-10- گودالهاي طبيعي و مصنوعي 5-3-2-10- سدهاي تغذيه: 6-3-2-10- خاكريزهاي هلالي 7-3-2-10- ايجاد بانكت (چاله‌هاي كوچك) 3-10- ويژگيهاي تغذيه مصنوعي در مناطق خشك و نيمه خشك 4-10- خصوصيات طرحهاي پيشنهادي تغذية مصنوعي 5-10- طرحهاي تغذية مصنوعي 1-5-10- محل تغذيه 2-5-10- روش تغذيه 6-10- طرح تغذيه مسيل خسروجرد 7-10- طرحهاي عمراني كوچك تغذيه در شمال دشت 8-10- طرح عمراني مسيل رودخانة‌ سنگرد 9-10- طرح تغذيه رودخانة‌ جوين 1-9-10- ظرفيت طرح 2-9-10- روش تغذيه 3-9-10- محل تغذيه فصل يازدهم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات 1-11- نتيجه‌گيري مطالعات 1-1-11- دشت سبزوار 2-1-11- دشت جوين 2-11- پيشنهادات 1-2-11- دشت سبزوار 2-2-11- دشت جوين 3-2-11- دشت داورزن فصل دوازدهم: پيوستها1-12- منابع مورد استفاده 2-12- جداول و نمودارها 3-12- نقشه

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقیق هيدرولوژي اقليم سبزوار دانلود تحقیق هيدرولوژي اقليم سبزوار مقاله تحقیق هيدرولوژي اقليم سبزوار پاورپوینت تحقیق هيدرولوژي اقليم سبزوار پایان نامه تحقیق هيدرولوژي اقليم سبزوار تحقیق هيدرولوژي اقليم سبزوار دانلود تحقیق هيدرولوژي اقليم سبزوار

 • پاورپوینت مسجد جامع اصفهان

  پاورپوینت مسجد جامع اصفهان,پروژه مسجد جامع اصفهان,تحقیق مسجد جامع اصفهان,مسجد جامع اصفهان,مسجد جامع اصفهان معماری,مسجد جامع اصفهان مقاله مسجد جامع اصفهان,معماری مسجد جامع اصفهان,مقاله مسجد جامع اصفهان,نقشه مسجد جامع اصفهان دانلود پاورپوینت مسجد جامع اصفهان دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجرد (واقع در استان لرستان)

  استان لرستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجرد,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجرد (واقع در استان لرستان)…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان نقش بازاریابی رسانه ای دیجیتالی و اجتماعی در رفتار مشتری،به همراه اصل مقاله

  ترجمه مقاله بازاریابی رسانه ای دیجیتالی,ترجمه مقاله رفتار مشتری,مقاله ترجمه شده بازاریابی رسانه ای دیجیتالی,مقاله ترجمه شده رفتار مشتری دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان نقش بازاریابی رسانه ای دیجیتالی و اجتماعی در رفتار مشتری،به همراه اصل مقاله دانلود فایل…

 • تحقیق فلز برنج

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد فلز برنج,پاورپوینت فلز برنج,تحقیق فلز برنج,دانلود power point فلز برنج,دانلود پاورپوینت در مورد فلز برنج,دانلود پاورپوینت فلز برنج,دانلود تحقیق فلز برنج,دانلود رایگان پاورپوینت فلز برنج,رایگان,علم مواد,فلز برنج تحقیق فلز برنج رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق…

 • تحقیق دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت

  تحقیق دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت تحقیق دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تغییرات در اقتصاد امریکاتغییرات در…

 • نقشه ی بخش های شهرستان هرسین

  استان کرمانشا,بخش های شهرستان هرسین,شیپ فایل بخش های شهرستان هرسین,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان هرسین,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان هرسین,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان هرسین…

 • تحقیق مدرسه ایران زمین

  تحقیق مدرسه ایران زمین مدرسه ایران زمین رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مدرسه ایران زمین،در قالبword و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاریخچهسازماندهی فضایینقد و بررسیفضای بستهفضای نیمه بازو....   من می خواهم این فایل را خریداری کنم…

 • گزارش کارآموزی در کارخانه تولید کاشی

  دانلود گزارش کارآموزی کارخانه کاشی,دانلود گزارش کارآموزی کاشی,دانود رایگان گزارش کارآموزی کارخانه کاشی,گزارش کار کارآموزی کارخانه کاشی,گزارش کارآموزی کارخانه کاشی,گزارش کارآموزی کاشی,گزارش کارآموزی کاشی الوند,گزارش کارآموزی کاشی نیلو دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه تولید کاشی دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی…

 • تحقیق بررسی پايانه مسافربري بندرعباس

  پايانه مسافربري بندرعباس,پروژه پايانه مسافربري بندرعباس,تحقیق در مورد پايانه مسافربري بندرعباس,دانلود تحقیق پايانه مسافربري بندرعباس,دانلود رایگان تحقیق پايانه مسافربري بندرعباس,مقاله پايانه مسافربري بندرعباس,مقاله در مورد پايانه مسافربري بندرع تحقیق بررسی پايانه مسافربري بندرعباس رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • انبر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود Catia,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه انبر طراحی شده در سالیدورک,نقشه های اجرایی انبر,نقشه های اجرایی انبر طراحی شده در سالیدورک دانلود انبر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل…

 • جزوه ی مقاومت مصالح ( جلسه ی اول )

  آموزش پایه ای,آموزش مفهومی,جزوه ی مقاومت مصالح دانلود جزوه ی مقاومت مصالح ( جلسه ی اول ) دانلود فایل این جزوه شامل عکس و نوشته می باشد که با ترکیبی عالی و تنوع رنگ بندی شما را خسته نخواهد کرد.…

 • پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمان ها

  پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمان ها پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمانها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نظارت و ارزشیابی در سازمان ها، در قالب ppt و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:الگوهای ارزشیابی عملکردتعيين اثربخشي…

 • پاورپوینت علم، هنر و علم مدیریت

  پاورپوینت علم مدیریت,تحقیق علم مدیریت,تحقیق هنر مدیریت,علم مدیریت,علم مدیریت چیست,علم مدیریت فازی,علوم مدیریت ایران,مدیریت علم است یا هنر,مدیریت علم یا هنر,مقاله علم مدیریت,مقاله هنر مدیریت,هنر مدیریت,هنر مدیریت چیست,هنر و مدیریت دانلود پاورپوینت علم، هنر و علم مدیریت دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق Profiler براي مديريت SQL Server

  Profiler براي مديريت SQL Server,الگوريتم بهينه سازي پرس و جو,بهينه ساز پرس‌ و‌ جو,بهينه‌سازي اكتشافي,تحقیق Profiler براي مديريت SQL Server,تحليل پرس‌ و جو,درخت هاي پرس و جو,روش هاي بهينه سازي پرس و جو دانلود تحقیق Profiler براي مديريت SQL Server…

 • جزوه متون فقه خصوصی رشته حقوق

  جزوه متون فقه خصوصی,جزوه متون فقه خصوصی ارشد,جزوه متون فقه خصوصی برای کنکور,جزوه متون فقه خصوصی کنکور,دانلود جزوه متون فقه خصوصی,دانلود جزوه متون فقه خصوصی ارشد,دانلود جزوه متون فقه خصوصی کنکور جزوه متون فقه خصوصی رشته حقوق رفتن به سایت…

 • پروتکل اینترنت ورژن 6 یا Ipv6

  6 Ipv6,Internet Protocol,Internet Protocol version 6,IPV 6,پروتکل اینترنت,پروتکل اینترنت ورژن,تحقیق رایگان کامپیوتر,مقاله کامپیوتر دانلود پروتکل اینترنت ورژن 6 یا Ipv6 دانلود فایل خلاصه:اینترنت پروتکل ویرایش 6  یک پروتکل لایه ای شبکه ای برای packet-switched در کارهای اینترنتی می باشد. این…

 • تحقیق خلاصه از کتاب حماسه حسيني

  تحقیق خلاصه از کتاب حماسه حسيني خلاصه از کتاب حماسه حسيني رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق خلاصه از کتاب حماسه حسيني قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 40بخشی از متن تحقیق:مقدمه:اين نوشته خلاصه از کتاب حماسه حسيني…

 • نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی

  پاسخنامه سوالات آزمون استخدامی,دانلود سوالات آزمون استخدامی,سوالات آزمون استخدامی,سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش,سوالات آزمون استخدامی پرستاری,سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 94,نمونه سوالات آزمون استخدامی دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی دانلود فایل دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های…

 • پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (خانه ها با هم تفاوت دارند)

  پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی,پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه سوم,درس 15 مطالعات اجتماعی,درس 15 مطالعات اجتماعی پایه سوم,درس 15 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی دانلود پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (خانه ها با هم تفاوت دارند)…

 • شیپ فایل رده های خاک استان قزوین

  رده های خاک استان قزوین,شیپ فایل خاک استان قزوین,لایه GIS خاک استان قزوین,نقشه خاک استان قزوین دانلود شیپ فایل رده های خاک استان قزوین دانلود فایل از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می…

 • جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق

  جزوه نظریه های روابط بین الملل ارشد,جزوه نظریه های روابط بین الملل برای کنکور,جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق,جزوه نظریه های روابط بین الملل کنکور,دانلود,دانلود جزوه نظریه های روابط بین الملل,دانلود جزوه نظریه های روابط بین الملل کنکور…

 • پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی پویایی گروه (تغییر اجتماعی) محمدرسول گلشن فومنی

  پاورپوینت کتاب روانشناسی پویایی گروه محمدرسول گلشن فومنی,دانلود کتاب روانشناسی پویایی گروه محمدرسول گلشن فومنی,کتاب روانشناسی پویایی گروه گلشن فومنی,کتاب روانشناسی پویایی گروه محمدرسول گلشن فومنی,نکات کتاب روانشناسی پویایی دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی پویایی گروه (تغییر اجتماعی) محمدرسول…

 • تحقیق ارسطو

  ارسطو,ارسطو pdf,ارسطو کیست,پایان نامه ارسطو,پایان نامه با موضوع ارسطو,پایان نامه در مورد ارسطو,تحقیق ارسطو,تحقیق با موضوع ارسطو,تحقیق در مورد ارسطو,دانلود تحقیق ارسطو,دانلود مقاله ارسطو,مقاله ارسطو,مقاله با موضوع ارسطو,مقاله در مورد ارسطو دانلود تحقیق ارسطو دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد ارسطو،در قالب…

 • قالب

  قالب دانلود قالب دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: قالب

 • پرسش نامه تعیین انگیزش درسی

  پرسشنامه انگیزش دانش آموزان,پرسشنامه انگیزه درس خواندن,پرسشنامه تعیین انگیزش درسی,پرسشنامه دانش آموزی,پرسشنامه درس,پرسشنامه درس خواندن,پرسشنامه علاقه به درس,پرسشنامه علاقه درس خواندن,پرسشنامه مدرسه,پرسشنامه میزان درس خواندن دانلود پرسش نامه تعیین انگیزش درسی دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع تعیین انگیزش…